இவற்றிற்கான களஞ்சியம் 'Sri Lanka' வகை

Feb 23 2008


தமிழர்களுக்கு ஏன் இந்தத் துரோகம், இந்தியா?

 மகாத்மா காந்தியைக் கொன்ற கோட்சேயிற்கு ஆதரவளித்து தூண்டிவிட்ட ‘வீர’ சாவர்க்கன் {RSS தலைவர்} இன் படம் இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் தொங்கவிட்டிருக்கிறீர்கள்.

இந்திரா காந்தியைக் கொன்ற புயன் சிங் இற்கு இன்றும் நினைவு நாள் கொண்டாடிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் {இந்திரா காந்தி கொல்லப்பட்ட நாளான 18ந் திகதி}.  அவருடை பிள்ளைகளை உருத்துவாரா பிரபஞ்சக் கமிட்டி தத்தெடுத்து வளர்த்து வருகிறது.  மிக அண்மையில், சத்வந் சிங், கேகர் சிங் ஐ சீக்கிய தேசத்தின் {Sikh Nation} தியாகசீலர்கள் என்று அறிவித்து விழாக் கொண்டாடினார்கள்.  நாங்கள் தனுவிற்கு விழா எடுத்தோமா?

http://www.youtube.com/watch?v=WpCk9d0gtbc

http://www.youtube.com/watch?v=o2p24Qe5a0E

http://www.youtube.com/watch?v=8oLftqnO8-E

http://www.youtube.com/watch?v=jg1BkoyhiH8

http://www.youtube.com/watch?v=hasE1peFrd4

http://www.youtube.com/watch?v=Npb1c8Hcv_4

4 responses so far

Jan 27 2008


“What can I do?”

“What can I do?”

– Sharing my thoughts with the Tamil Diaspora

 

The plight of our people has been steadily reaching newer levels. And, after being an observer with a hands-off approach, I decided to do something about it. I became proactive – in small ways. As a mother of two young children living in
Ottawa, Canada and having many commitments, it was not easy to change my inaction – but I did. I firmly believe now, that if we all do our little part and started working towards a common vision, that vision will and must materialize. I realise there’s spiritual element to this as well, and of course some people are skeptical when it comes to these things. But I still wanted share my simple suggestions at the end of this article, with other ordinary people who, like I used to be, are a bit lost when it comes to how they can help.

 

It all began in 1983 for me. Following the horrifying experience of the riots, I remember the first time my family settled in
Jaffna. I remember the 3 day ship journey to
Jaffna, the light blue waters of the KKS harbour and the village school where my family was given bread and potato curry. How lovingly the senior students – my people – served the food to us. How good the food tasted, especially after being in a crowded ship for 3 days and having experienced sea sickness.

 

Children are resilient and if given the chance they bounce back. I soon forgot and overcame the bad memories thanks to my people and
Jaffna. I was just a little girl and I was swept away by the simple beauty of my hometown Chavakachcheri – the lush paddy fields, the tall palmyrahs, the mango groves and the hot white sand that made me hop and jump when I tried walking barefoot to the kovil close by.
Jaffna healed me and my horrific memories of the riots.
Jaffna saved me in many ways.
Jaffna taught me culture, the beauty in living close to nature, the importance of an ecologically sustainable living and embedded in me deep spiritual beliefs.

 

Then I remember how the war started. Little by little and then all in a rush. The many atrocities that happened. I remember the first time a loved one got killed. I remember a friend who was arrested and disappeared. I remember a childhood acquaintance who was later gang-raped and murdered by Sri Lankan soldiers – became to be known as the Krishanthy Kumarasamy case.

 

I remember proudly waving at Indian soldiers only to be terrified of them a few months afterwards. What a betrayal by
India! But more was to come. I remember how stupidly and naively I voted for Chandrika Kumarutunga when I moved back to
Colombo, having just turned 18 and got voting rights, trusting the South to deliver peace as they promised. Instead, the war intensified under Chandrika’s regime and I lost a beloved cousin of mine who had just entered University – her body blown into pieces in one of the many aerial bombings by the Sri Lankan Air Force in the North. How naïve I was in hoping that a Sinhalese government would deliver peace to the Tamil people. 
 

 

Then, now in a new millennium and in another country, I got sadder and angrier as I read the latest news or heard from people who visited
Sri Lanka. I could almost feel the terror that our people are experiencing on a daily basis – It was almost palpable. We cannot trust our enemy one little bit nor should we let them get away with what they have done to us. Let our fighters carry on with what they are doing but meanwhile, I decided that I need to do my part – in whatever small ways I can.

 

When we look at the Tamil Diaspora, some of us still lay our hopes on the International Community – I am not saying it’s a bad thing but it should not be the only thing. Some of us wait for some sort of miracle to happen. Some of us feel absolutely hopeless and pessimistic. Some of us feel tortured to live this way – reading the news of our homeland, feeling angry and depressed – then only to get distracted by trivial things in daily life. Only a rare few Tamils undertake the weight on their shoulders and do more than their part in helping our homeland. They are the dedicated people who though living abroad have not forgotten their duty. These people of the Tamil Diaspora are true leaders and beacons of hope.

 

However, most of us do nothing. I have friends who simply sigh and change the topic or don’t talk about it anymore. Even worse, I have friends who don’t even give it a second thought. They like to believe that they have lots of rights in
Canada. They thrive in the small things of daily lives and happily chat in English with their kids. One part of our future generation is being utterly traumatised in
Sri Lanka, while the other part (or to be fair, the majority of other part) is growing up oblivious to what’s happening to their brethren back home.

 

So I put together a simple plan on how I (a housewife and a mother) can change my habits, and then I acted on it. It was a very liberating experience for me. Small things can make a big difference. Hence, I share my thoughts with and for the people who might have adopted a “hands-off” approach (like I did before) or “looking the other way” approach.

 

Act 1 – Get in touch with the North East. Help relatives and friends in North East. 

Almost all of my close relatives are living abroad. But I took some trouble to get contact details of distant relatives in
Sri Lanka. I contacted my mother’s second cousin’s family in the North, whom I met only once in my life when I visited them as a child. They were just so happy that I remembered them and called. Now we are in touch at least via mail. I called a long lost relative in Batticola. For two decades, the people of the East have experienced the worst of Sinhalese brutality in terms of large scale massacres. This is due to geographical proximity as well other factors which has made them more vulnerable. My relative in Batticola was ecstatic that I called. As far as I am concerned, a two way communication was helpful to both parties. I feel connected. Also, sending a small amount of money goes a long way. In these horrific times, they need all the help that they can get. Initially, I felt ashamed that I didn’t contact these people before. But better late than never.

 

Act 2 – Help the charities that do work in the North East 

About 5 years ago, I realised if I can afford to spend $20 a month on McDonalds, I can sponsor a child. So I sponsored this little girl through Foster Parents Plan. The country they chose was
Bangladesh. 5 years on, I still felt so happy of my decision whenever I got a letter or picture from her. So later, I started to donate to the orphanages in Vanni directly through a friend who is personally involved with the orphanages. I allocated a small percentage of my salary for this purpose. I also started contributing in Tamil events and through Tamil organizations using common sense and a bit of trust. In doing so, I brushed aside a long felt concern – “I really need to know how and where my money is going”. A quote from one of my favourite writers comes to mind.

 

“You often say, ‘I would give, but only to the deserving’.

The trees in your orchard say not so, nor the flocks in your pasture.

They give that they may live, for to withhold is to perish” – Kalil Gibran

 

I felt that if we don’t give now (our time, money and energy) to our people back at home, our culture and our nationhood might perish eventually. Once I started giving my time, money and energy in small ways, I felt more confident in terms of futures results.

 

Act 3 – Boycott Sri Lankan goods 

Self explanatory – just check the label of whatever you buy. For example, I stopped buying MD brand that I used to use a lot.

 

Act 4 – Write to local MPs, NGOs and to the media. 

Get details of your local MP and engage them. Write to them regularly or schedule a fact to face meeting so that after a while, they get to know you and a relationship can be formed. I started writing to NGOs and the media, and was amazed at some of the responses that I got. They really like to hear from ordinary people. I feel that I doing my part educating people. This takes maybe 1 or 2 hours of my time per week. And I do believe, if many people start doing this, it could be a powerful factor.

 

Act 5 – Teach our children Tamil language. Teach them the ancient and recent history of Tamil homeland. 

This is a very important point for two reasons. The next generation of children needs to be aware. They will have to carry on the struggle of rebuilding our nation once we are no longer here. Also, teaching our children our language and history is not only beneficial for our people back home, but also good for our children’s self concept, self image and identity (regardless of age).  

 

Act 6 – Don’t imagine the worse or NOT try something out because of an assumption. 

I have a friend who says with gloom “even if Tamil Eelam materialises it’ll be a bad state. We will destroy ourselves”.  Would you give a 10 months old child a can of coke just because “he’s going to be doing that anyway when he is 18” (I actually heard a father say that and I feel sorry for both him and the kid!). This kind of logic is flawed. We can’t give up on things by imagining a bad future. You nurture and nourish a plant so that it’ll be bear good fruits. We’ll just have to heal with love and hope.

 

 

Act 7 – Think collectively and truly identify with North East as Tamil Eelam.  

We need to think collectively and truly identify with North East as Tamil Eelam. Our thoughts and actions stemming from this identity will have far reaching consequences. Freedom is ours to take – not something that we need to ask from somebody else. Once we start believing in Tamil Eelam, it will materialize. Meanwhile, I feel better when I introduce myself as a “Tamil from the North East of Sri Lanka now referred to as Tamil Eelam by us” – a rather long winded answer to the simple question “where are you originally from?” But I still feel good saying it. I used to say “Sri Lankan”.

 

We might have a few dilemmas. For example, we might not have a flag and song that is recognised by others. Recently, the Principal of my daughter’s school had a bright new idea. In order to reflect the cultural diversity at the local school, he wanted to display the different flags of the different nations the children’s families were coming from. It was an extremely nice thought! But I did not feel like giving the Sri Lankan flag nor could I give our flag with the Tiger emblem on it since it may not be perceived as a national flag. I felt really troubled and at the end had to tell the Principal that we didn’t want any representation by flags. So we do have road blocks in this area and we need to work on that but I still rather identify with our unborn nation than to be identified with
Sri Lanka – even for formalities. This was an important psychic change.

 

 

Act 8 – Positive visualisation 

Positive visualisation is not just day dreaming or just hoping, but actually visualising the final goal in mind so that we can work towards it. I have practiced this in my personal life with good results. Once I drew a picture of a goal that I wanted (a seemingly impossible goal at that time), put it in my study room, and every day reflected on it for couple of minutes. This clarified things in my mind. This helped and kept me in focus on what I wanted to achieve and what needs to be done on a daily basis – all the small steps that I had to do in order to achieve this big goal.

 

Nowadays, I also visualise visiting my hometown (now the home of a big army camp) and see what has to be done from my part in order to achieve this. This last point (positive visualisation) kind of encompasses all of the above points: Visualise -> Get Proactive -> Act; Visualise -> Get Proactive -> Act. I visualise my family visiting my mother’s cousin’s family in
Jaffna and having lunch with them. I visualise my kids playing together with theirs! This may seem a bit far fetched but I truly believe that the Universe will respond to my thoughts as well as my actions. I believe we can create our own future if we really want to. We just have to start off this process by being proactive first. The rest will follow.

 

Some skeptics might call me a dreamer. But I rather dream than despair. I rather believe than be cynical. I rather pray and plead to the Universe, than to turn the other way and pretend everything is fine – as the Tamil saying goes “Prayers that are said for the common good always work”. I rather act and consequently feel good about myself for the small yet powerful deeds that I am doing in helping out my people. It’s all worth it in the end.

 

 

 

 

A Mother – Wife – Daughter – most importantly a Tamil!

No responses yet

Nov 18 2007


Eelam and Indian Security

Part I:  Eelam and Indian Security: Averting a Catastrophe

“What is precarious is that the isolation of the LTTE and active assistance for a military option against it by the International Community, may lead the LTTE and the people backing it with no option other than facing the situation. The repercussions are sure to threaten Indian security for a long time to come.”

http://www.tamilnet.com/art.html?catid=99&artid=23786

============================================================

Part II:  Eelam and Indian Security: Need for policy alternatives

“It is not a secret that ever since the beginning of the liberation struggle of the Tamils of Sri Lanka, a small but influential group of individuals worked against it in India. People from opinion making sections of the society, i.e., journalists, professors, diplomats, former diplomats, bureaucrats, and officers of the armed and intelligence services were in this group. They were the main advisors of the government. Their words carried more weight than the public opinion.

In a way, by its near total dependence on the Dravidian politics of Tamil Nadu to garner India’s support, the Sri Lankan Tamil movement has failed to address and convince the Indian elite of its larger dimensions of liberation politics and its worthiness to regional stability and security.

Everybody knows what is meant by the phrase ‘International Community’ today. The Sri Lankan Tamil militancy has not committed any offence to USA or EU. It is a local freedom struggle….

Yet, many may wonder the kind of vengeful ferocity shown towards the LTTE and along with it towards the Tamil cause in Sri Lanka, by the so-called International Community.

It is not that the IC doesn’t know that the terrorism they speak of is a counter-product of genocide. The real reason for their wrath is the refusal of the LTTE to sell out the struggle to the strategic and economic interests of the International Community, where as the Sinhala polity is prepared to give away everything to have the Tamils exterminated as a nation.

Collaboration with the IC against the interests of the Tamils will boomerang on India in the long run.

The history of the past sixty years has brought us to a point that makes separation a necessary condition to renegotiate a union on an equal basis.

http://www.tamilnet.com/art.html?catid=99&artid=23795

No responses yet

Nov 07 2007


New Jersey தமிழனே ஒரு கணமேனும் ஒதுக்க நேரம் இல்லையோ?

ஒரு கணமேனும் மௌன அஞ்சலி செலுத்த முடியாமல் போய்விட்டதோ. தமிழன் செத்து மடிகிறான், ஆனால் உங்களுக்கு நேரமில்லை. ஒரு கணமேனும் நேரமில்லை.
_______
CAPitalZ

Yesterday There was a musical cultural event hosted by Thamil sangam in New Jersey. The artists came from Tamil Nadu and I requested the key organizers to have a minute of silence on behalf of the Tamils who are being killed and lost their lives in Srilanka, especially at this time during the peak time of dealth sgoing on indefinittely. One of the artists wanted to do this as well. We talk to the key people and organizers. They agreed, but never made an attempt to even recongnize this as a tragedy or acted as if they have nothing to do with Srilankan Tamils deaths. Especially the great peace negotiator, always smiling and comforting speaker Thamil Selvan’s loss.

This is similar to a killing of your younger brother and the older siblings celebrating Diwali on the same day. A minute of devotion of silence for a cause is not a curse. The great organizer of the program told me they did not have time for this. After promissing twice and taking up a written note about what she is going to say she let the Tamils down. …

http://groups.yahoo.com/group/tamil_araichchi/message/5457

2 responses so far

Nov 07 2007


AP writer Matthew Rosenberg’s journalistic ethics

Filed under Media,Sri Lanka

The Editor
Associated Press
New York, N.Y.

Let’s take a look at an example of the latest propagation of journalistic ethics by AP writer, Mr. Matthew Rosenberg. On November 1st, 2007, under the title, “Sri Lanka’s Tamil Tigers Rebels Run A Global Fundraising And Weapons-Smuggling Network,” he gives his view of the so-called fundraising of the Liberation Tigers rebel outfit as a news item to the international audience. He opens his news item (not analysis) with the following:

  “He’s known as KP, and he’s exactly the kind of man you would imagine running a shadowy smuggling network that stretches from the beaches of northern Sri Lanka to the skyscrapers of New York.”

  http://www.iht.com/articles/ap/2007/11/06/asia/AS-FEA-GEN-Sri-Lanka-Tiger-Inc..php

  When did imaginations of individuals become a news item? Do FACTS ever count?

  Rosenberg continues to say, “Considered pioneers in terrorism, the Tigers raise about $200 million to $300 million a year, mostly through extortion and fraud.”

  Rosenberg does not back up his claims with any evidence. How can he be taken seriously when he misrepresents himself by stating:

   “The New York investigation offers a glimpse of the Tigers’ methods and reach. More that a dozen suspects have been arrested for allegedly plotting to loot ATM machines and bribe U.S. officials to drop the Tigers from Washington’s list of terrorist groups.”

  Rosenberg’s fiction is much different from the facts in this case.

  Investigation reveals:

  The fact is simple; a bunch of Tamils living in Newark, Maryland and New Jersey allegedly decided to steal a few ATMs. In review of the court papers we found, Manhattan Assistant District Attorney, Kim Han, stated, “The defendant is part of a large, highly organized ring of international criminals who steal account and PIN numbers … and then come to the United States to steal money from our financial institutions.” None of the court papers filed indicated any attempts to bribe US officials to drop the Tamil Tigers from the terrorist groups list. By adding such buzzwords, Rosenberg’s writing about so-called terrorist groups in the failed state of Sri Lanka.

  The news item continues,

   “‘After 9/11, the know-your-client principle was supposed to be integrated into the financial markets and into pretty much every business,’ said Shanaka Jayasekra, a terrorism expert at Macquarie University in Sydney, Australia. ‘The Tigers are showing what can be done to exploit the holes in the system.’ Sri Lanka has stepped up its efforts to cut off rebel supply lines in a war that has killed 70,000 people over the past 24 years. Its navy has sunk seven insurgent ships in the last year….”

  Investigation on the story:

  Our investigation revealed that Shanaka Jayasekra, a member of the Sinhalese majority from Sri Lanka, is currently in Sydney, Australia. When contacted by our investigation team (the San Diego based media watch dog group) the university media relations and public relations acting director, Ms. Kathy Vozella informed us, “The official title of Mr. Shanaka here at the university is only a research assistant… not Doctor of philosophy. We would not call him as terrorism expert, but a good research assistant of the university.” By adding these bogus titles in his news item, Rosenberg creates false credibility for his profession in the international arena.

  Recently, AFP reported:

   “Judging by Sri Lankan government accounts of Tamil Tiger dead after decades of fighting, there should hardly be any rebels left” (November 1st, 2007).

  Sadly, Amal Jaysinghe has been selling journalistic ethics for a long time. On June 29th, 1999 on Operation Jaysikuru, Jaysinghe, then working for BBC (he also worked as a defense correspondent to the Singhalese owned newspaper “the ISLAND”) claimed, “Sri Lankans say they have killed more than 250 rebels in the latest fighting in the country’s north-west.” By not verifying or adding the sentence that these figures cannot be independently verified, Jaysinghe blows his cover rather well.

  All in all, these media ethics come in many forms, both local and international. In the ethnic cleansing war against minority Tamils in Sri Lanka, the state operator uses at its disposal both intimidation and large sums of money to get the media on his side. Indeed, these false reporting perform pretty well on their hidden agenda of making a state organization look good in the eyes of the international media in the cleansing of minority Tamils in Sri Lanka.

  ====

  Written by a Tamil Canadian

  No responses yet

  « புதிய இடுகைகள் - பழைய இடுகைகள் »

  அடடா » தவறு

  Sorry, you are not allowed to access this page.